Voorwaarden

Om een inschrijving aan te maken moet u akkoord gaan met de voorwaarden van Thuis in Limburg. Deze voorwaarden en aanvullende privacy voorwaarden vindt u op deze pagina.

Algemene voorwaarden en privacy verklaring Thuis in Limburg

Aan een inschrijving bij ThuisinLimburg.nl en het verlengen van een inschrijving zijn geen kosten verbonden. Bij het accepteren van de voorwaarden gaat ThuisinLimburg.nl ervan uit dat u bekend bent met de spelregels zoals deze worden toegelicht op de website.

Een ingeschreven woningzoekende is zelf verantwoordelijk voor het correct en actueel houden van de gegevens zoals vermeld op ‘Mijn Pagina’ van ThuisinLimburg.nl. De bij Thuis in Limburg aangesloten woningcorporaties wijzen op basis van de door de woningzoekende ingevulde gegevens een woning toe. Mocht in de praktijk blijken dat de gegevens niet correct zijn, dan kan op grond daarvan de woningtoewijzing ingetrokken worden.

Thuis in Limburg is eigenaar van deze website (www.thuisinlimburg.nl) en zij exploiteert de website ook. Bezoek u deze website? Of maak u er op een andere manier gebruik van? Dan gaat u akkoord met onderstaande.

Juistheid van informatie

 • Wij doen ons best de informatie op deze website actueel en juist te houden. Dit betekent niet dat wij garanderen dat de informatie op deze website altijd volledig, juist en/of actueel is. Daarom kunt u  aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen. Dit geldt ook voor alle ingangsdata en huurprijzen op deze website.
 • Op www.thuisinlimburg.nl vindt u links naar andere websites. Thuis in Limburg is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

Uploaden digitale documenten

 • Thuis in Limburg en/of de aangesloten corporaties kunnen verzoeken om documenten digitaal te uploaden via ‘Mijn Pagina’.
 • Bij het uploaden van documenten zoals inkomensverklaringen van de Belastingdienst, verzoeken wij u het burgerservicenummer onleesbaar te maken.
 • U wordt niet gevraagd om scans van identiteitsbewijzen te uploaden. Thuis in Limburg legt dergelijke gegevens niet vast.
 • Thuis in Limburg behoudt zich het recht om geüploade documenten te verwijderen. U ontvangt hiervan geen bericht.
 • Thuis in Limburg behoudt zich het recht om geüploade documenten periodiek op te schonen en te verwijderen uit de database.
 • Bij het uploaden van documenten verklaart u tevens dat deze documenten geheel in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat u documenten op geen enkele wijze manipuleert met als doel een andere dan de werkelijke situatie vast te leggen.

Het gebruik van de website

 • U doet uw best geen virussen, wormen of andere vernietigende onderdelen via deze website te verspreiden.
 • U gebruikt deze website en de inhoud ervan alleen voor privédoeleinden.
 • Wilt u tekst, afbeeldingen of broncode van deze website vermenigvuldigen, doorsturen, distribueren, verspreiden of beschikbaar stellen aan derden? Dan heeft u daar vooraf onze toestemming voor nodig.
 • Kunt u de website tijdelijk niet bezoeken? Bijvoorbeeld vanwege een technische storing? En vindt u dat u daardoor schade leidt? Dan is Thuis in Limburg hiervoor niet aansprakelijk.

Veranderingen

Wij mogen deze website altijd veranderen of stoppen. We hoeven u daarover niet te informeren. U stelt ons niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van data op deze site

 1. U kunt gebruikmaken van deze website voor het zoeken van data. U mag de data slechts gebruiken voor persoonlijk gebruik.
 2. ThuisinLimburg.nl of de partij waarvan ThuisinLimburg.nl de data betrekt, is rechthebbende op de auteursrechten, andere intellectuele eigendomsrechten en/of rechten op de data en/of databanken.
 3. Het is niet toegestaan de data te verhandelen, te reproduceren of anderszins ter beschikking te stellen aan derden.
 4. U bent niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thuis in Limburg, anders dan door middel van een hyperlink, om een directe koppeling of gateway aan te brengen tussen de data op deze site en andere websites, (meta-) zoekmachines of welk ander computernetwerk dan ook.
 5. Bij misbruik van het bovenstaande behoudt Thuis in Limburg zich het recht voor om met onmiddellijke ingang het gebruiksrecht van de inbreukmaker in te trekken, dan wel de toegang tot het zoeken van data te verbieden. Thuis in Limburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door gebruik van data.
 6. Thuis in Limburg behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en spelregels zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
 7. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen rechterlijk worden beslecht.

Privacy verklaring

De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) heeft als doelstelling zeker te stellen dat in heel Europa persoonsgegevens afdoende worden beschermd. Thuis in Limburg vindt uw privacy heel belangrijk en doet er daarom alles aan om te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe Thuis in Limburg met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn.

Verwerkingsverantwoordelijke

Thuis in Limburg is volgens de AVG de Verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Thuis in Limburg beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Thuis in Limburg is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens passend worden beschermd.

Persoonsgegevens

Thuis in Limburg verwerkt persoonsgegevens, dit zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over u als identificeerbare natuurlijke persoon. Thuis in Limburg gebruikt onder meer:

Contactgegevens: naam, adres, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres (om contact op te kunnen nemen).

Gegevens huishouden: namen gezinsleden, geboortedata, huidige woonsituatie, doelgroep, urgentie, woonwensen (om te bemiddelen naar een passende woning).

Financiële gegevens: inkomen, inkomensverklaringen (om te bemiddelen naar een passende woning en om te kunnen voldoen aan een verplichte inkomenstoets).

Urgentiegegevens: Reden urgentie, geldigheidsduur urgentie, urgentiedoelgroep, urgentiedocumenten (om met voorrang te bemiddelen naar een passende woning).

Woonwensgegevens: Gewenste locatie, huurprijs, woningtype, verdeelmodel (om u op de hoogte te kunnen houden van beschikbaar woningaanbod).

 

Ben u verplicht persoonsgegevens te verstrekken?

Thuis in Limburg heeft al de hierboven genoemde gegevens nodig voor uw wens een woning via Thuis in Limburg te vinden. Of in sommige gevallen omdat de wet (Woningwet, Belastingwet) dat van ons eist. Zonder de betreffende persoonsgegevens kan Thuis in Limburg haar taken niet uitvoeren.  Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de bemiddelingsopdracht die u met ons bent aangegaan. Wanneer er verwerking plaatsvindt op andere gronden (bijvoorbeeld aanmelding voor de nieuwsbrief, het meedoen aan een poll), zal er voor deze zaken om uw toestemming hiervoor worden gevraagd.

Beveiliging persoonsgegevens

De AVG verplicht ons om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden (persoons)gegevens tijdens verzending naar of vanaf uw computer of naar onze systemen versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats; is de toegang tot (persoons)gegevens gereglementeerd; zijn de databases waarop uw gegevens worden bewaard niet rechtstreeks via internet toegankelijk en worden zogenaamde penetratietesten uitgevoerd om te kijken of uw gegevens écht veilig zijn.

De persoonsgegevens die Thuis in Limburg verwerkt worden niet buiten de Europese Unie verwerkt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Thuis in Limburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Dit wil zeggen dat het gros van uw gegevens automatisch verwijderd zal worden twee jaar na uitschrijving bij Thuis in Limburg.

Intern register

Thuis in Limburg houdt een intern register bij van alle persoonsgegevens die worden verwerkt. Dit register zelf bevat geen persoonsgegevens maar beschrijft puur welke persoonsgegevens allemaal worden verwerkt en wat de bewaartermijnen van deze gegevens zijn.

Uw privacy rechten

U heeft de volgende privacy rechten:

 • recht op inzage in uw persoonsgegevens;

 • het recht op correctie van uw gegevens;

 • het recht van beperking van verwerking van uw persoonsgegevens;

 • het recht van verwijdering van uw persoonsgegevens;

 • het recht van bezwaar (tegen verwerking van uw persoonsgegevens);


  De meeste persoonsgegevens kunt u zelf inzien en wijzigen via het digitale klantportaal. Verwijdering, bezwaar of beperking van het recht persoonsgegevens te gebruiken, komt neer op het uitschrijven als woningzoekende en kan niet via het digitale klantportaal.

  Wanneer u geen klant meer bent bij Thuis in Limburg heeft u geen toegang tot het digitale klantportaal. Wanneer u dan inzage wilt verzoeken wij u persoonlijk contact op te nemen.

U heeft het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthouder (De Autoriteit Persoonsgegevens).

Samenwerking met verwerkers

Thuis in Limburg is verantwoordelijk voor uw gegevens, maar besteedt een deel van deze verantwoordelijkheid aan andere partijen. Met al deze verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten gesloten om ervoor te zorgen dat zij minimaal even verantwoordelijk met uw gegevens omgaan als Thuis in Limburg dit doet.

Met wie deelt Thuis in Limburg persoonsgegevens en waarvoor?

Thuis in Limburg deelt persoonsgegevens met externe partijen indien dit nodig is om het doel van de inschrijving te realiseren. Deze partijen zijn beperkt tot de bij Thuis in Limburg aangesloten woningcorporaties. Deze woningcorporaties gebruiken de vastgelegde persoonsgegevens om te komen tot verhuur van een woning en het opstellen van een huurovereenkomst. De aangesloten woningcorporaties kunnen bij Thuis in Limburg vastgelegde persoonsgegevens inzien en bewerken en worden in dit verband eveneens aangemerkt als gegevensverantwoordelijke in de zin van de AVG.

De aangesloten woningcorporaties kunnen ter voorkoming van fraude en overlast gegevens delen met Thuis in Limburg. Het gaat dan om gegevens die verzameld zijn via observatie (zoals aggressief gedrag), vastgestelde veroorzaakte overlast of een openstaande financiële vordering. Woningcorporaties hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang in verband met het waarborgen van woongenot aan huurders en het beperken van financiële en materiele schade. Hierbij wordt steeds een belangenafweging gemaakt tussen het belang van de privacy en de genoemde corporatiebelangen. Tegen de belangenafweging kan bezwaar worden gemaakt bij de betreffende woningcorporatie.

Kritisch kijken bij formulieren

Thuis in Limburg verzoekt u zelf heel goed te kijken naar de informatie die u met ons deelt. Kijk vooral goed welke informatie misschien onbedoeld prijs wordt gegeven wanneer u bijvoorbeeld een foto uploadt of een opmerkingenveld invult. Vooral op foto’s is vaak meer te zien dan nodig. Vul ook geen telefoonnummer of andere persoonsgegevens in een veld bestemt voor opmerkingen in. Thuis in Limburg zal persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor het doel niet verder verwerken.

Aanpassing privacy voorwaarden

Thuis in Limburg behoudt zich het recht voor om de inschrijf- en privacy voorwaarden tussentijds aan te passen. Bekendmaking van deze voorwaarden verloopt via de website en het digitale klantportaal.

Vragen

Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring of de manier waarop Thuis in Limburg persoonsgegevens verwerkt dan kun u contact opnemen met de privacy officer via infothuisinlimburgnl.

 

Cookie beleid

 

De website thuisinlimburg.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Zij zorgen ervoor, dat de website goed kan functioneren en dat wij kunnen achterhalen hoe we de website verder klantvriendelijker kunnen maken. Er worden verschillende soorten cookies gebruikt. De website maakt geen gebruik van cookies voor advertenties.

Functionele cookies

Cookies die de website beter laten werken. Zo wordt bijvoorbeeld bijgehouden als u bent ingelogd, zodat u niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen.

Analytische cookies

Cookies die anonieme informatie verzamelen over hoe u als bezoeker gebruik maakt van onze site. Het doel is om de website te verbeteren en af te stemmen op de behoefte van de bezoekers.

Social media

De website bevat knoppen om bepaalde informatie zoals een woningpublicatie te delen via social media. Indien u hiervan gebruik maakt, dan wordt hiervoor een social media cookie gebruikt om deze functionaliteit te laten werken.